Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

1.    Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de

       fysiotherapeut.

2.    Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening

       worden gebracht. De fysiotherapeut behoudt zich het recht tenminste voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in

       rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt/cliënt kan worden behandeld.

3.    De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum

       te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e

       dag na factuurdatum.

4.    Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de

       wettelijke rente in rekening te brengen.

5.    Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van

       de patiënt/cliënt.

6.    Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan

       een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Klachtenregeling

De medewerkers van Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zo zijn dat u achteraf niet geheel tevreden bent over uw behandeling.

Aan uw opmerkingen of uw klachten wordt een groot belang gehecht omdat Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan het erg belangrijk vindt dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt het kenbaar maken van uw opmerking of klacht, ons de mogelijkheid om onze zorgverlening te verbeteren. In dit document kunt u lezen wat u kunt doen wanneer u een klacht of opmerking heeft.

 

Voorleggen aan uw zorgverlener:

Bent u niet geheel tevreden over een behandeling? Veel klachten zijn gebaseerd op bijvoorbeeld miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Het is niet raadzaam om met deze ontevredenheid rond te lopen. Uw zorgverlener stelt het zeer op prijs dat u in zo’n situatie contact opneemt met degene die u heeft behandeld. Op deze manier is hij/zij in de gelegenheid om uw ontevredenheid weg te nemen. Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de klachten op deze manier worden opgelost.

Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie

Klachtenfunctionaris:

Mocht het zo zijn dat u er samen met uw zorgverlener niet uitkomt, dan kunt u altijd uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener op zoek gaat naar een oplossing. Wanneer u de klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.
Indien u persoonlijk in contact wilt komen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u hiervoor het klachtenformulier invullen. Dit formulier kunt u downloaden op onze website.

 

Geschillencommissie:

Wanneer u uw probleem niet aan uw zorgverlener kunt voorleggen en u er samen met de klachtenfunctionaris en zorgverlener niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht en in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen. 

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer u een geschil indient, zal de geschillencommissie onderzoek doen naar de oorzaak van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Tot Slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

-    Uw zorgverlener vindt het uiterst belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen,

     helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.

-    Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van

     een geschil vervalt.

-    Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie

     tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.